نحوه نصب Odoo 14 در CentOS 8

نحوه نصب Odoo 14 در CentOS 8

سعیده مهاجری

Odoo محبوب ترین نرم افزار تجاری همه کاره در جهان است. این نرم افزار طیف وسیعی از برنامه های تجاری از جمله CRM ، وب سایت ، تجارت الکترونیکی ، صورتحساب ، حسابداری ، تولید ، انبار ، مدیریت پروژه ، موجودی و موارد دیگر را ارائه می دهد که همه یکپارچه هستند. Odoo بسته به مورد استفاده و فناوری های موجود ، می تواند به روش های مختلف نصب کرد. ساده ترین و سریع ترین راه برای نصب Odoo استفاده از مخازن رسمی Odoo APT است. نصب Odoo در یک محیط مجازی ، یا استقرار به عنوان Docker ، به شما امکان می دهد تا کنترل بیشتری بر روی تنظیم سیستم داشته باشید و چندین نسخه Odoo را بر روی همان سیستم اجرا کنید. در این مقاله به شما عزیزان نحوه نصب و استقرار Odoo 14 را در محیط مجازی پایتون در CentOS 8 آموزش خواهیم داد. ما Odoo را از مخزن رسمی GitHub دانلود می کنیم و از Nginx به عنوان یک پروکسی معکوس استفاده خواهیم کرد.

نصب پیش نیازها :

Odoo در پایتون نوشته شده است. اولین قدم نصب Python 3 ، Git ، pip و همه کتابخانه ها و ابزارهای مورد نیاز برای ساخت Odoo از منبع است:

sudo dnf install python3 python3-devel git gcc sassc redhat-rpm-config libxslt-devel \  bzip2-devel openldap-devel libjpeg-devel freetype-devel

ایجاد کاربر سیستم :

یک کاربر و گروه جدید با دایرکتوری اصلی /opt /odoo ایجاد کنید که سرویس Odoo را اجرا می کند:

sudo useradd -m -U -r -d /opt/odoo14 -s /bin/bash odoo14

شما می توانید نام کاربر را هرطور که دوست دارید بگذارید ؛ فقط مطمئن شوید که یک کاربر PostgreSQL با همین نام ایجاد کرده اید.

نصب و کانفیگ PostgreSQL :

Odoo از PostgreSQL به عنوان پشتیبان دیتابیس استفاده می کند. ما PostgreSQL 12 را از مخازن استاندارد CentOS 8 نصب می کنیم:

sudo dnf install @postgresql:12

سرویس PostgreSQL را فعال و راه اندازی کنید:

sudo systemctl enable --now postgresql

یک کاربر PostgreSQL با همان نام کاربر سیستم ایجاد شده ایجاد کنید. در این مثال ، odoo14 است:

sudo su - postgres -c "createuser -s odoo14"

نصب Wkhtmltopdf :

بسته wkhtmltopdf مجموعه ای از ابزارهای خط فرمان اپن سورس را ارائه می دهدکه می توانند HTML را به PDF و قالب های مختلف تصویر تبدیل کنند. برای نمایش گزارش های PDF در Odoo ، باید بسته wkhtmltox را نصب کنید. ورژن توصیه شده برای Odoo ورژن ۰٫۱۲٫۵ است که می توانید آن را از Github دانلود و نصب کنید:

sudo dnf install https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/wkhtmltox-0.12.5-1.centos8.x86_64.rpm

نصب و کانفیگ Odoo 14 :

ما Odoo را از منبع در یک محیط مجازی پایتون جدا شده نصب می کنیم.

ابتدا به کاربر “odoo14” تغییر دهید:

sudo su - odoo14

کد منبع Odoo 14 را از مخزن Odoo GitHub کلون کنید:

git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 14.0 /opt/odoo14/odoo

به دایرکتوری /opt /odoo14 بروید و یک محیط مجازی جدید پایتون برای نصب Odoo ایجاد کنید:

cd /opt/odoo14python3 -m venv venv

محیط را با دستور زیر فعال کنید:

source venv/bin/activate

ماژول های مورد نیاز پایتون را نصب کنید:

pip3 install -r odoo/requirements.txt

اگر هنگام نصب با خطای کامپایل مواجه شدید ، مطمئن شوید که همه پیش نیازهای مورد نیاز ذکر شده در قسمت نصب پیش نیازها ، نصب شده اند. پس از اتمام کار ، محیط را با تایپ کردن دستور زیر غیرفعال کنید:

deactivate

ایجاد یک دایرکتوری جدید برای افزونه های سفارشی:

mkdir /opt/odoo14/odoo-custom-addons

ما این دایرکتوری را به پارامتر addons_path اضافه می کنیم. این پارامتر لیستی از دایرکتوری هایی را که Odoo در جستجوی ماژول ها است ، تعریف می کند. به کاربر sudo خود برگردید:

exit

یک فایل کانفیگ با محتوای زیر ایجاد کنید:

sudo nano /etc/odoo14.conf
[options]
admin_passwd = superadmin_passwd
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo14
db_password = False
addons_path = /opt/odoo14/odoo/addons, /opt/odoo14/odoo-custom-addons

ذخیره کنید و فایل را ببندید. فراموش نکنید که superadmin_passwd را به چیزی امن تر تغییر دهید.

ایجاد فایل واحد Systemd :

ویرایشگر متن خود را باز کرده و یک فایل واحد سرویس به نام odoo14.service با محتوای زیر ایجاد کنید:

sudo nano /etc/systemd/system/odoo14.service

دستورات زیر را جایگذاری کنید:

[Unit]
Description=Odoo14
Requires=postgresql.service
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
SyslogIdentifier=odoo14
PermissionsStartOnly=true
User=odoo14
Group=odoo14
ExecStart=/opt/odoo14/venv/bin/python3 /opt/odoo14/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo14.conf
StandardOutput=journal+console

[Install]
WantedBy=multi-user.target

به systemd اطلاع دهید که یک فایل واحد جدید وجود دارد:

sudo systemctl daemon-reload

سرویس Odoo را راه اندازی و فعال کنید:

sudo systemctl enable --now odoo14

بررسی کنید که Odoo با دستور زیر اجرا می شود:

sudo systemctl status odoo14

خروجی باید شبیه دستور زیر باشد ، که نشان می دهد سرویس Odoo فعال و در حال اجرا است:

 odoo14.service - Odoo14
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/odoo14.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Mon 2020-11-02 20:12:24 UTC; 3s ago
...

برای مشاهده پیام های ثبت شده توسط سرویس Odoo ، از دستور زیر استفاده کنید:

sudo journalctl -u odoo14

تست نصب :

مرورگر خود را باز کرده و http: // <your_domain_or_IP_address>: 8069 را تایپ کنید. با فرض موفقیت آمیز بودن نصب ، صفحه ای مشابه تصویر زیر ظاهر می شود:

نحوه نصب Odoo 14 در CentOS 8

اگر نمی توانید به صفحه دسترسی پیدا کنید ، مطمئن شوید که پورت ۸۰۶۹ در فایروال شما باز است:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8069/tcpsudo firewall-cmd --reload

کانفیگ Nginx به عنوان SSL Termination Proxy :

وب سرور پیش فرض Odoo در حال انتقال ترافیک از طریق HTTP است. برای ایمن تر کردن نمونه Odoo ، ما Nginx را به عنوان یک SSL Termination Proxy کانفیگ می کنیم که به ترافیک HTTPS کمک می کند. SSL Termination Proxy یک سرور پروکسی است که رمزگذاری / رمزگشایی SSL را به عهده دارد. این بدان معنی است که Termination Proxy (Nginx) اتصالات TLS ورودی (HTTPS) را پردازش و رمزگشایی می کند و درخواست های رمزگذاری نشده را به سرویس داخلی (Odoo) منتقل می کند. ترافیک بین Nginx و Odoo رمزگذاری نمی شود (HTTP). استفاده از یک پروکسی معکوس مزایای بسیاری از قبیل Loading Balancing ، خاتمه SSL ، ذخیره سازی ، فشرده سازی ، ارائه محتوای استاتیک و موارد دیگر را به شما می دهد.

قبل از ادامه این بخش اطمینان حاصل کنید که پیش نیازهای زیر را رعایت کرده اید:

 • نام دامنه که به IP سرور عمومی شما اشاره می کند. ما از example.com استفاده خواهیم کرد.
 • Nginx نصب شده است.
 • گواهی SSL برای دامنه شما می توانید مجوز رایگان Letry Encrypt SSL را نصب کنید.

ویرایشگر متن خود را باز کرده و بلوک سرور دامنه را ایجاد و ویرایش کنید:

sudo nano /etc/nginx/conf.d/example.com

کانفیگ زیر SSL Termination ، تغییر مسیر HTTP به HTTPS ، تغییر مسیر WWW به غیر WWW ، ذخیره فایل های استاتیک و فشرده سازی GZip را تنظیم می کند.

# Odoo servers
upstream odoo {
 server 127.0.0.1:8069;
}

upstream odoochat {
 server 127.0.0.1:8072;
}

# HTTP -> HTTPS
server {
  listen 80;
  server_name www.example.com example.com;

  include snippets/letsencrypt.conf;
  return 301 https://example.com$request_uri;
}

# WWW -> NON WWW
server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name www.example.com;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
  ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem;
  include snippets/ssl.conf;

  return 301 https://example.com$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name example.com;

  proxy_read_timeout 720s;
  proxy_connect_timeout 720s;
  proxy_send_timeout 720s;

  # Proxy headers
  proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

  # SSL parameters
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
  ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem;
  include snippets/ssl.conf;
  include snippets/letsencrypt.conf;

  # log files
  access_log /var/log/nginx/odoo.access.log;
  error_log /var/log/nginx/odoo.error.log;

  # Handle longpoll requests
  location /longpolling {
    proxy_pass http://odoochat;
  }

  # Handle / requests
  location / {
    proxy_redirect off;
    proxy_pass http://odoo;
  }

  # Cache static files
  location ~* /web/static/ {
    proxy_cache_valid 200 90m;
    proxy_buffering on;
    expires 864000;
    proxy_pass http://odoo;
  }

  # Gzip
  gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript;
  gzip on;

فراموش نکنید که domain.com را با دامنه Odoo خود جایگزین کنید و مسیر صحیح فایل های گواهی SSL را تنظیم کنید.

پس از اتمام کار ، سرویس Nginx را مجددا راه اندازی کنید:

sudo systemctl restart nginx

در مرحله بعد ، باید به Odoo بگوییم که از پروکسی استفاده کند. برای انجام این کار ، فایل کانفیگ را باز کرده و دستور زیر را اضافه کنید:

proxy_mode = True

سرویس Odoo را مجدداً راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند:

sudo systemctl restart odoo14

در این مرحله ، پروکسی معکوس کانفیگ شده است و می توانید به آدرس Odoo خود در https://example.com دسترسی پیدا کنید.

تغییر رابط اتصال :

این مرحله اختیاری است ، اما یک عمل امنیتی خوب است.

به طور پیش فرض ، سرور Odoo به پورت ۸۰۶۹ در تمام رابط ها فراخوانی می شود. برای غیرفعال کردن دسترسی مستقیم به نمونه Odoo ، می توانید پورت ۸۰۶۹ را برای همه رابط های عمومی مسدود کنید یا Odoo را وادار کنید که فقط در رابط local فراخوانی شود. ما Odoo را تنظیم خواهیم کرد که فقط از ۱۲۷٫۰٫۰٫۱  فراخوانی شود. کانفیگ را باز کنید ، دو دستور زیر را در انتهای فایل اضافه کنید:

xmlrpc_interface = 127.0.0.1
netrpc_interface = 127.0.0.1

فایل کانفیگ را ذخیره کرده و سرور Odoo را مجدداً راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند:

sudo systemctl restart odoo14

فعال کردن پردازش چندگانه :

به طور پیش فرض ، Odoo در حالت چند رشته ای کار می کند. برای استقرار تولید ، توصیه می شود به سرور چند پردازشی تغییر دهید زیرا باعث افزایش ثبات و استفاده بهتر از منابع سیستم می شود. برای فعال کردن پردازش چندگانه ، باید کانفیگ Odoo را ویرایش کنید و تعداد غیر صفر فرآیندهای در حال کار را تنظیم کنید. تعداد کارهای فعال بر اساس تعداد هسته های CPU در سیستم و حافظه RAM موجود محاسبه می شود. با توجه به اسناد رسمی Odoo برای محاسبه تعداد کارها و اندازه حافظه RAM مورد نیاز ، می توانید از فرمول ها و فرضیات زیر استفاده کنید:

محاسبه شماره فعالیت ها :

 • تعداد نظری حداکثر فعالیت ها= (system_cpus * 2) + 1
 • ۱ فعالیت می تواند تقریبا ۶ کاربر همزمان ارائه دهد.
 • فعالیت های کرون نیز به CPU احتیاج دارند.

محاسبه اندازه حافظه RAM :

 • ما در نظر می گیریم که ۲۰ درصد از همه درخواست ها درخواست های سنگین و ۸۰ درصد درخواست ها سبک تر هستند. درخواست های سنگین از حدود ۱ گیگابایت رم استفاده می کنند در حالی که موارد سبک تر از حدود ۱۵۰ مگابایت رم استفاده می کنند.
 • RAM مورد نیاز = تعداد فعالیت ها * ((light_worker_ratio * light_worker_ram_estimation) + (heavy_worker_ratio * heavy_worker_ram_estimation))

اگر نمی دانید چند CPU در سیستم خود دارید ، از دستور grep زیر استفاده کنید:

grep -c ^processor /proc/cpuinfo

فرض کنید شما سیستمی با ۴ هسته CPU و ۸ گیگابایت حافظه رم و ۳۰ کاربر همزمان Odoo دارید.

 • ۳۰ کاربر / ۶ = ** ۵ ** (تعداد نظری فعالیت های مورد نیاز است)
 • (۴*۲) + ۱ = ** ۹ ** (۹ حداکثر تعداد نظری فعالیت های است)

بر اساس محاسبه بالا ، می توانید از ۵ فعالیت + ۱ فعالیت برای فعالیت cron ، در مجموع ۶ فعالیت استفاده کنید.

میزان RAM را بر اساس تعداد فعالیت ها محاسبه کنید:

 • RAM = 6 * ((0.8*150) + (0.2*1024)) ~= 2 GB of RAM

محاسبه نشان می دهد که نصب Odoo به حدود ۲ گیگابایت RAM نیاز دارد. برای تغییر حالت چند پردازش ، فایل کانفیگ را باز کنید و مقادیر محاسبه شده را به آن اضافه کنید:

limit_memory_hard = 2684354560
limit_memory_soft = 2147483648
limit_request = 8192
limit_time_cpu = 600
limit_time_real = 1200
max_cron_threads = 1
workers = 5

سرویس Odoo را مجدداً راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند:

sudo systemctl restart odoo14

بقیه منابع سیستم توسط سایر سرویس هایی که روی این سیستم اجرا می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. در این راهنما ، ما Odoo را به همراه PostgreSQL و Nginx روی یک سرور نصب کردیم. بسته به تنظیمات شما ، ممکن است سرویس های دیگری نیز بر روی سرور شما اجرا شوند.

جمع بندی :

در این مقاله شما را با نصب Odoo 14 در CentOS 8 در محیط مجازی پایتون و استفاده از Nginx به عنوان یک پروکسی معکوس آشنا کردیم. ما همچنین به شما نشان داده ایم که چگونه می توانید قابلیت چند پردازش را فعال کنید و چگونه Odoo را برای یک محیط تولید بهینه کنید.

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده و از آن بهره لازم را برده باشید. خوشحال میشویم نظرات و سوالات خود را در قسمت دیدگاه به اشتراک بگذارید و ما را در شتابان هاست همراهی کنید.😊

برچسب ها: دستورات لینوکس

ارسال دیدگاه جدید