نحوه نصب Anaconda در اوبونتو ۲۰٫۰۴

نحوه نصب Anaconda در اوبونتو ۲۰٫۰۴

سعیده مهاجری

Anaconda یک platform معروف برای یادگیری Python / R است ، که برای پردازش داده ها در مقیاس بزرگ ، تجزیه و تحلیل پیش بینی و محاسبات علمی استفاده می شود. Anaconda یک conda command-line و interface گرافیکی دسک تاپ به نام Anaconda Navigator است.در این مقاله به شما نحوه نصب Anaconda در اوبونتو ۲۰٫۰۴ آموزش خواهیم داد.

نصب Anaconda :

آخرین نسخه پایدار Anaconda نسخه ۲۰۲۰٫۰۲ است. قبل از دانلود اسکریپت نصب ، به صفحه دانلود ها مراجعه کرده و بررسی کنید نسخه جدیدی از Anaconda برای Python 3 برای دانلود موجود باشد .

مراحل زیر را برای نصب Anaconda در اوبونتو ۲۰٫۰۴ انجام دهید:

۱_ Anaconda Navigator یک interface گرافیکی مبتنی بر QT است. اگر Anaconda را روی دستگاه دسک تاپ نصب می کنید و می خواهید از برنامه GUI استفاده کنید ، بسته های زیر را نصب کنید. در غیر این صورت ، از این مرحله صرف نظر کنید.

sudo apt install libgl1-mesa-glx libegl1-mesa libxrandr2 libxrandr2 libxss1 libxcursor1 libxcomposite1 libasound2 libxi6 libxtst6

۲_ اسکریپت نصب Anaconda را با مرورگر وب یا wget خود دانلود کنید:

wget -P /tmp https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh

بنا به سرعت اتصال شما ممکن است دانلود مدتی طول بکشد.

۳_ این مرحله اختیاری است ، اما توصیه می شود تمام داده اسکریپت را تأیید کنید.

از دستور sha256sum برای نمایش مجموعه چک اسکریپت استفاده کنید:

sha256sum /tmp/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh

خروجی باید به شکل دستور زیر باشد:

۲b9f088b2022edb474915d9f69a803d6449d5fdb4c303041f60ac4aefcc208bb /tmp/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh

مطمئن شوید که hash چاپ شده از دستور بالا مطابق با نسخه موجود در Anaconda با Python 3 در صفحه ۶۴ بیتی Linux برای نسخه مناسب Anaconda شما باشد.

https://docs.anaconda.com/anaconda/install/hashes/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh-hash/

۴_ برای شروع مراحل نصب ، اسکریپت را اجرا کنید:

bash /tmp/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh

باید خروجی را مانند دستور زیر مشاهده کنید:

Welcome to Anaconda3 2020.02

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue

برای ادامه ENTER را فشار دهید. برای پیمایش در license، از کلید ENTER استفاده کنید. پس از بررسی license، از شما خواسته می شود که شرایط license را تأیید کنید:

Do you approve the license terms? [yes|no]

برای پذیرش license، باید yesرا تایپ کنید و از شما خواسته می شود مکان نصب را انتخاب کنید:

Anaconda3 will now be installed into this location:
/home/linuxize/anaconda3

  - Press ENTER to confirm the location
  - Press CTRL-C to abort the installation
  - Or specify a different location below

مکان پیش فرض باید برای اکثر کاربران مناسب باشد. برای تأیید مکان ، ENTER را فشار دهید.

نصب ممکن است مدتی طول بکشد و پس از تکمیل ، اسکریپت از شما سوال می کند که آیا می خواهید conda init را اجرا کنید. باید yesرا تایپ کنید .

Installation finished.
Do you wish the installer to initialize Anaconda3
by running conda init? [yes|no]

conda command-line را به PATH سیستم شما اضافه می کند.

برای فعال کردن نصب Anaconda ، می توانید shell خود را بسته و دوباره باز کنید یا با تایپ کردن متغیر جدید محیط PATH را در shell session فعلی دانلود کنید:

source ~/.bashrc

شما Anaconda را با موفقیت روی دستگاه اوبونتو نصب کرده اید و می توانید از آن استفاده کنید.

اگر Anaconda را روی سیستم دسک تاپ نصب کرده اید ، با وارد کردن anaconda-navigator در terminal خود ، Navigator GUI را باز کنید:

نحوه نصب Anaconda در اوبونتو 20.04

به روزرسانی Anaconda :

به روزرسانی Anaconda یک روند کاملاً straight forward است. terminal خود را باز کرده و دستور زیر را  وارد کنید:

conda update --all

conda لیستی را نمایش می دهد و از شما می خواهد که به روزرسانی را تأیید کنید:

The following packages will be UPDATED:

 anaconda-navigator             1.9.12-py37_0 --> 1.9.12-py37_1
 conda                    4.8.2-py37_0 --> 4.8.3-py37_0
 conda-package-han~          1.6.0-py37h7b6447c_0 --> 1.6.1-py37h7b6447c_0


Proceed ([y]/n)? 

بهتر است که Anaconda خود را مرتباً به روز رسانی کنید.

حذف Anaconda :

اگر می خواهید Anaconda را از سیستم اوبونتو خود حذف نصب کنید ، فهرست نصب Anaconda و تمام فایل های دیگری را که هنگام نصب ایجاد شده اند را حذف کنید:

rm -rf ~/anaconda3 ~/.condarc ~/.conda ~/.continuum

فایل ~ / .bashrc را باز کرده و فهرست Anaconda را از variable محیط PATH حذف کنید:

# >>> conda initialize >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
__conda_setup="$('/home/linuxize/anaconda3/bin/conda' 'shell.bash' 'hook' 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then
  eval "$__conda_setup"
else
  if [ -f "/home/linuxize/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then
    . "/home/linuxize/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh"
  else
    export PATH="/home/linuxize/anaconda3/bin:$PATH"
  fi
fi
unset __conda_setup
# <<< conda initialize <<<

جمع بندی :

ما به شما نحوه نصب Anaconda در اوبونتو ۲۰٫۰۴ را نشان دادیم. اکنون باید راهنمای رسمی شروع کار با conda را بررسی کنید.

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده باشد.

ما را در شتابان هاست همراهی کنید.

برچسب ها: دستورات لینوکس