سپس به جایی که زبانه تنظیمات اطلاعات پایگاه‌داده را در آن ذخیره می‌کند بروید.