وبلاگ شتابان هاست
آخرین اخبار و رویدادهای حوزه هاستینگ
۱۵ آبان ۹۷ ۱۱:۱۷

قبل از شروع نصب دایرکت ادمین، نیاز است که دستورات زیر را برای نصب بسته های مورد نیاز دایرکت ادمین وارد کنید

در Centos 6 از دستورات زیر استفاده کنید :

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \ libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \ autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

 

و در Centos 7 از دستورات زیر استفاده شود :

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel
yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file