XHTML چیست و چه کاربردی دارد

XHTML چیست و چه کاربردی دارد

علی مرادی
این واقعیت که زبان نشانه گذاری HyperText به زبانهای رسمی تعلق دارد ، محدودیت خاصی برای آن است ، به این معنا که برچسب ها و ساختار سلسله مراتبی آنها به طور دقیق در مشخصات توضیح داده می شوند. بنابراین ، XML ، که می تواند به شما در ایجاد برچسب ها کمک کند و ساختار... / ادامه مطلب