نحوه نصب Apache Tomcat 8 در CentOS 7

نحوه نصب Apache Tomcat 8 در CentOS 7

علی مرادی

Apache Tomcat یک وب سرور منبع باز است که برای ارائه خدمات به صفحات وب جاوا طراحی شده است. این برنامه بطور گسترده مستقر شده و برنامه های مختلف وب حیاتی را برای کارها فراهم می کند. به عنوان یک راهنمای مبتدی، این مقاله نحوه نصب Apache Tomcat 8 ، آخرین نسخه پایدار Apache Tomcat ، را به عنوان نمونه بر روی سرور Vultr CentOS 7 توضیح می دهد.

پیش نیازها:

قبل از مطالعه بیشتر ، شما باید:

  • نمونه سرور جدید Vultr CentOS 7 را مستقر کنید.
  • از ترمینال SSH خود به عنوان یک کاربر sudo غیر روت وارد این دستگاه شوید.

نحوه نصب Apache Tomcat 8 در CentOS 7:

مرحله ۱: سیستم CentOS خود را به روز کنید

مورد اول ، شما باید سیستم را به آخرین وضعیت پایدار به روز کنید:

sudo yum install epel-release
sudo yum update -y && sudo reboot

بعد از اتمام راه اندازی مجدد ، از همان کاربر sudo استفاده کنید تا وارد سیستم شوید.

مرحله ۲: جاوا را نصب کنید

قبل از اجرای صحیح Apache Tomcat ، باید Java SE 7.0 یا بالاتر آن را نصب کنید. در اینجا ، من OpenJDK Runtime Environment 1.8.0 را با استفاده از YUM نصب می کنم:

sudo yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64

اکنون می توانید نصب خود را با دستور زیر اجرا کنید:

java -version

خروجی شبیه به موارد زیر خواهد بود:

openjdk version "1.8.0_91"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_91-b14)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.91-b14, mixed mode)

مرحله ۳: یک کاربر اختصاصی برای Apache Tomcat ایجاد کنید

برای اهداف امنیتی ، شما باید یک کاربر اختصاصی غیر روت “tomcat” ایجاد کنید که متعلق به گروه “tomcat” باشد:

sudo groupadd tomcat
sudo mkdir /opt/tomcat
sudo useradd -s /bin/nologin -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

با این روش ، شما یک کاربر “tomcat” ایجاد کردید که به گروه “tomcat” تعلق دارد. شما نمی توانید از این حساب کاربری برای ورود به سیستم استفاده کنید. دایرکتوری /opt/tomcat است ، جایی که برنامه Apache Tomcat ساکن خواهد بود.

مرحله ۴: آخرین نسخه Apache Tomcat را بارگیری و نصب کنید

همیشه می توانید آخرین نسخه پایدار Apache Tomcat 8 را از صفحه بارگیری رسمی آن پیدا کنید.

در قسمت “Binary Distributions” و سپس لیست “Core” از پیوندی که به بایگانی “tar.gz” اشاره دارد برای تهیه یک دستور wget استفاده کنید:

cd ~
wget http://www-us.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.0.33/bin/apache-tomcat-8.0.33.tar.gz
sudo tar -zxvf apache-tomcat-8.0.33.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

مرحله ۵: مجوزهای مناسب را تنظیم کنید

قبل از اجرای Apache Tomcat ، باید مجوزهای مناسب را برای چندین فهرست تنظیم کنید:

cd /opt/tomcat
sudo chgrp -R tomcat conf
sudo chmod g+rwx conf
sudo chmod g+r conf/*
sudo chown -R tomcat logs/ temp/ webapps/ work/
sudo chgrp -R tomcat bin
sudo chgrp -R tomcat lib
sudo chmod g+rwx bin
sudo chmod g+r bin/*

مرحله ۶: یک فایل واحد Systemd را برای Apache Tomcat تنظیم کنید

برای راحتی ، شما باید یک فایل واحد Systemd را برای Apache Tomcat تنظیم کنید:

sudo vi /etc/systemd/system/tomcat.service

در ادامه:

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/bin/kill -15 $MAINPID

User=tomcat
Group=tomcat

[Install]
WantedBy=multi-user.target

ذخیره نموده و خارج شوید:

:wq

مرحله ۷: یک برنامه مربوط به امنیت را نصب کنید

برای اهداف امنیتی ، شما باید نصب کنید:

sudo yum install haveged
sudo systemctl start haveged.service
sudo systemctl enable haveged.service

مرحله ۸: Apache Tomcat را شروع و تست کنید

اکنون سرویس Apache Tomcat را شروع کرده و آن را بر روی بوت سیستم اجرا کنید:

sudo systemctl start tomcat.service
sudo systemctl enable tomcat.service

برای آزمایش Apache Tomcat در یک مرورگر وب ، باید قوانین فایروال را اصلاح کنید:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

سپس می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر از یک مرورگر وب ، نصب خود را در آپاچی Tomcat آزمایش کنید:

http://[your-Vultr-server-IP]:8080

اگر چیزی پیش نیاید ، صفحه پیش فرض Apache Tomcat را مشاهده خواهید کرد.

مرحله ۹: رابط مدیریت وب سایت Apache Tomcat را تنظیم کنید

برای استفاده از “Manager App” و “Host manager” در رابط وب Apache Tomcat ، شما باید یک سرپرست سرور خود را برای سرور Apache Tomcat خود ایجاد کنید:

sudo vi /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

در بخش </tomcat-users …>…</tomcat-users> ، یک خط را وارد کنید تا یک کاربر سرپرست تعریف کنید:

<user username="yourusername" password="yourpassword" roles="manager-gui,admin-gui"/>

به یاد داشته باشید که “yourusername” و “yourpassword” را با نام های خود جایگزین کنید.

ذخیره نموده و خارج شوید:

:wq

Apache Tomcat را دوباره اجرا کنید تا تغییرات خود را به مرحله اجرا برسانید:

sudo systemctl restart tomcat.service

صفحه اول Apache Tomcat را از مرورگر وب خود رفرش کنید. با استفاده از اعتبارنامه هایی که قبلاً تنظیم کرده بودید ، بعنوان “Manager App” و “Host manager” وارد شوید.

راه اندازی Apache Tomcat کامل است. اکنون می توانید از آن برای استقرار برنامه های شخصی خود استفاده کنید.

امیدواریم از این مقاله بهره لازم را برده و برای شما مفید بوده باشد. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

برچسب ها: Apache Tomcat 8 آموزش لینوکس نصب Apache Tomcat 8

ارسال دیدگاه جدید