چگونه می توان سایز یک دایرکتوری را در لینوکس دریافت کرد

چگونه می توان سایز یک دایرکتوری را در لینوکس دریافت کرد

علی مرادی

بسیاری از اوقات می خواهید اندازه یک دایرکتوری را بدانید. متداول ترین دستور لینوکس du است. ما در زیر چند نمونه ذکر خواهیم کرد. در پایان پست می توانید نحوه اجرا دستور du را مشاهده کنید. در ادامه با ما در شتابان هاست همراه ما باشید تا بطور کامل به این موضوع بپردازیم.

چگونه می توان سایز یک دایرکتوری را در لینوکس دریافت کرد:

– اندازه یک دایرکتوری / فایل خاص را بدست آورید

root@web [~]# du -sh path-to-directory-or-file/
root@web [~]# du -sh public_html
۸٫۰K  public_html
root@web [~]#

– اندازه دایرکتوری فعلی را بدست آورید

root@web [~]# du -sh
root@web [~]# du -sh
۳۷M   .
root@web [~]#

– اندازه فایل ها و پوشه ها را در دایرکتوری موجود دریافت کنید. یا می توانید depth=2,3 و غیره را انتخاب کنید

root@web [~]# du -ah --max-depth=1
root@web [~]# du -ah --max-depth=1
۴٫۰K  ./.libnet-openssh-perl
۴٫۰K  ./.rnd
۴٫۰K  ./.lesshst
۴۴K   ./.bwusage.sqlite
۴۰K   ./php.ini.orig
۴٫۰K  ./perl5
۴٫۰K  ./out
۵۸۸K  ./support
۳۸۸K  ./.cpanm
۴٫۰K  ./error_log
۴٫۰K  ./.accesshash
.....

– اندازه پرونده ها و پوشه ها را با تاریخی که آخرین بار اصلاح شده اند دریافت کنید

root@web [~]# du -ah --max-depth=1 --time
root@web [~]# du -ah --max-depth=1 --time
۴٫۰K  2015-08-25 03:01    ./.libnet-openssh-perl
۴٫۰K  2017-05-27 07:04    ./.rnd
۴٫۰K  2017-05-27 14:37    ./.lesshst
۴۴K   2016-01-04 01:15    ./.bwusage.sqlite
۴۰K   2016-08-09 05:00    ./php.ini.orig
۴٫۰K  2015-09-23 13:46    ./perl5
۴٫۰K  2015-11-09 13:47    ./out
۵۸۸K  2016-12-08 14:21    ./support
۳۸۸K  2015-09-22 13:37    ./.cpanm
۴٫۰K  2017-03-16 12:53    ./error_log
۴٫۰K  2015-08-24 11:33    ./.accesshash
......

– ساب دارکتوری ها را بر اساس اندازه مرتب کنید

root@web [~]# du -h --max-depth=1 | sort -hr
root@web [~]# du -h --max-depth=1 | sort -hr
۳۷M   .
۱۴M   ./.cpanel
۲٫۲M  ./.spamassassin
۲٫۱M  ./tmp
۷۴۸K  ./.MirrorSearch
۵۸۸K  ./support
۳۸۸K  ./.cpanm
۴۰K   ./.gnupg
۲۰K   ./.cpobjcache
۲۰K   ./.HttpRequest
۱۲K   ./cpanel3-skel
۸٫۰K  ./public_html
۸٫۰K  ./.pki
۴٫۰K  ./public_ftp
۴٫۰K  ./perl5
۴٫۰K  ./.ssh
۴٫۰K  ./.libnet-openssh-perl
root@web [~]#

اگر فایل های زیادی دارید از du | استفاده کنید بیشتر یا du | دستورات کمتر

نحو مربوط به دستور du به صورت زیر است:

root@web [~]# du --help
Usage: du [OPTION]... [FILE]...
 or: du [OPTION]... --files0-from=F
Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
 -۰, --null      end each output line with 0 byte rather than newline
 -a, --all       write counts for all files, not just directories
   --apparent-size  print apparent sizes, rather than disk usage; although
             the apparent size is usually smaller, it may be
             larger due to holes in ('sparse') files, internal
             fragmentation, indirect blocks, and the like
 -B, --block-size=SIZE scale sizes by SIZE before printing them; e.g.,
              '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes;
              see SIZE format below
 -b, --bytes      equivalent to '--apparent-size --block-size=1'
 -c, --total      produce a grand total
 -D, --dereference-args dereference only symlinks that are listed on the
             command line
 -d, --max-depth=N   print the total for a directory (or file, with --all)
             only if it is N or fewer levels below the command
             line argument; --max-depth=0 is the same as
             --summarize
   --files0-from=F  summarize disk usage of the
             NUL-terminated file names specified in file F;
             if F is -, then read names from standard input
 -H          equivalent to --dereference-args (-D)
 -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)
   --inodes     list inode usage information instead of block usage
 -k          like --block-size=1K
 -L, --dereference   dereference all symbolic links
 -l, --count-links   count sizes many times if hard linked
 -m          like --block-size=1M
 -P, --no-dereference don't follow any symbolic links (this is the default)
 -S, --separate-dirs  for directories do not include size of subdirectories
   --si       like -h, but use powers of 1000 not 1024
 -s, --summarize    display only a total for each argument
 -t, --threshold=SIZE exclude entries smaller than SIZE if positive,
             or entries greater than SIZE if negative
   --time      show time of the last modification of any file in the
             directory, or any of its subdirectories
   --time=WORD    show time as WORD instead of modification time:
             atime, access, use, ctime or status
   --time-style=STYLE show times using STYLE, which can be:
              full-iso, long-iso, iso, or +FORMAT;
              FORMAT is interpreted like in 'date'
 -X, --exclude-from=FILE exclude files that match any pattern in FILE
   --exclude=PATTERN  exclude files that match PATTERN
 -x, --one-file-system  skip directories on different file systems
   --help   display this help and exit
   --version output version information and exit

Display values are in units of the first available SIZE from --block-size,
and the DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE and BLOCKSIZE environment variables.
Otherwise, units default to 1024 bytes (or 512 if POSIXLY_CORRECT is set).

SIZE is an integer and optional unit (example: 10M is 10*1024*1024). Units
are K, M, G, T, P, E, Z, Y (powers of 1024) or KB, MB, ... (powers of 1000).

GNU coreutils online help: http://www.gnu.org/software/coreutils/
Report du translation bugs to http://translationproject.org/team/
For complete documentation, run: info coreutils 'du invocation'
root@web [~]#

امیدوارم این مقاله برای شما عزیزان و همراهان مفید بوده باشد اگر در این باره سوالی دارید می توانید در پایین همین مقاله در بخش نظرات سوال و یا نظر و یا سوال خود را مطرح کنید.

امیدواریم از این مقاله بهره لازم را برده و برای شما مفید بوده باشد.

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. ما را در شتابان هاست دنبال کنید.

برچسب ها: دستور لینوکس دستورات لینوکس

ارسال دیدگاه جدید