نحوه تغییر hostname در وب سرور cPanel

نحوه تغییر hostname در وب سرور cPanel

علی مرادی

احتمالاً خیلی وقت ها اسم میزبان سرور یا hostname را تغییر نخواهید داد ، اما امروز ما نحوه انجام این کار را به شما نشان خواهیم داد.

معمولاً در سرور لینوکس از نام host server server.domain.com استفاده می کنید ، مانند:

root@web [~]# hostname
web.shetabanhost.com
root@web [~]# hostname webnew.shetababnhost.com
root@web [~]# hostname
webnew.shetabanhost.com
root@web [~]#

این یک روش پیشنهادی در سرور cPanel نیست.

برخی از روش های cPanel برای تغییر نام میزبان توصیه می شود:

۱٫ از طریق WHM >> Networking Setup >> Change Hostname
۲٫ از طریق تابع نام WHM تابع API.
۳٫ از طریق برنامه set_hostname cPanel.

روش دوم را می توان در یک سایت / برنامه شخص ثالث استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر اسناد cPanel را بخوانید. ما به روش های ۱ و ۳ خواهیم پرداخت.

برای تغییر نام میزبان در WHM:

 1. وارد WHM شوید
 2. به Networking Setup >> Change Hostname بروید.
 3. نام میزبان مورد نظر را در قسمت New Hostname وارد کنید.

 

نحوه تغییر hostname در وب سرور cPanel

 

 1. روی دکمه Change کلیک کنید. بعد از چند ثانیه پیام Changing hostname …… با جزئیات دیگر انجام شد.
 2. به پایین صفحه بروید و روی دکمه Add an A entry for your hostname کلیک کنید.

 

نحوه تغییر hostname در وب سرور cPanel

 

 1. در صفحه ای که باز خواهد شد ، روی دکمه Add Entry کلیک کنید.

 

نحوه تغییر hostname در وب سرور cPanel

 

 1. پیامی را با متن Adding A Entry……Done خواهید دید.
 2. تمام! hostname شما تغییر کرد.

خواندن دستورالعمل cPanel را فراموش نکنید:

در زیر نحوه تغییر نام میزبان سرور از طریق ابزار set_hostname cPanel را نشان خواهیم داد. با استفاده از دستور زیر:

root@web [~]# /usr/local/cpanel/bin/set_hostname --help
/usr/local/cpanel/bin/set_hostname 

When run as root, this program changes this servers hostname, updating it in all of the relevant locations on your system.

Options:
  --help: this help
root@web [~]#

اکنون بگذارید نام میزبان را تغییر دهیم:

root@web [~]# /usr/local/cpanel/bin/set_hostname web11.shetabanhost.com
Changing hostname to web11.shetabanhost.com...Success!

Hostname set to: web11.shetabanhost.com
Output during rename:

Stopping cPHulkd during hostname change
Waiting for “cphulkd” to stop ………finished.
Startup Log
    Aug 19 03:43:46 web systemd[1]: Starting cPanel brute force detector services...
    Aug 19 03:43:46 web systemd[1]: PID file /var/run/cphulkd_processor.pid not readable (yet?) after start.
    Aug 19 03:43:46 web systemd[1]: Started cPanel brute force detector services.
    Aug 19 03:47:18 web systemd[1]: Stopping cPanel brute force detector services...
cphulkd stopped successfully.
Stopping MySQL during hostname change
Changing hostname in kernel to web11.shetabanhost.com
Altered hostname in /etc/sysconfig/network
Updating cPHulkd

hulkdsetup: database schema is up to date.

Starting cPHulkd

Waiting for “cphulkd” to start ……waiting for “cphulkd” to initialize ………finished.
Service Status
    cphulkd (cPhulkd - processor - dormant mode - acce --start) is running as root with PID 7633 (systemd check method).
Startup Log
    Aug 19 03:47:22 web systemd[1]: Starting cPanel brute force detector services...
    Aug 19 03:47:22 web systemd[1]: PID file /var/run/cphulkd_processor.pid not readable (yet?) after start.
    Aug 19 03:47:22 web systemd[1]: cphulkd.service: Supervising process 7633 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
    Aug 19 03:47:22 web systemd[1]: Started cPanel brute force detector services.
cphulkd started successfully.
Restarting Exim

Waiting for “exim” to restart ………waiting for “exim” to initialize ………finished.
Service Status
    exim (/usr/sbin/exim -bd -q60m -oP /var/spool/exim/exim-daemon.pid) is running as mailnull with PID 7661 (systemd check method).
    exim (/usr/sbin/exim -qG) is running as root with PID 7662 (systemd check method).
    exim (/usr/sbin/exim -qG) is running as root with PID 7676 (systemd check method).
Startup Log
    Aug 19 03:47:23 web systemd[1]: Starting Exim is a Mail Transport Agent, which is the program that moves mail from one machine to another....
    Aug 19 03:47:23 web systemd[1]: Started Exim is a Mail Transport Agent, which is the program that moves mail from one machine to another..
Log Messages
    ۲۰۱۷-۰۸-۱۹ ۰۳:۴۷:۲۳ exim 4.89 daemon started: pid=7661, -q1h, listening for SMTP on port 587 (IPv6 and IPv4) port 25 (IPv6 and IPv4) and for SMTPS on port 465 (IPv6 and IPv4)
exim restarted successfully.
Updating Apache configuration

Updating cPanel license...Done. Update succeeded.
Building global cache for cpanel...Done

The system has queued the hostname changes for the Horde and DAV services.
Users cannot access the Horde or DAV features that use these services until
the system has finished updates to the hostname. After the system adjusts a
specific user’s database, it restores their access to the Horde and DAV services.

You will receive a notification when the system completes the update for all users.

Waiting for “mysql” to start ……waiting for “mysql” to initialize ………finished.

Service Status
    mysql (/usr/sbin/mysqld) is running as mysql with PID 7576 (systemd check method).

Startup Log
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: 2017-08-19 3:47:21 139846925715712 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: 2017-08-19 3:47:21 139846925715712 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: 2017-08-19 3:47:21 139846925715712 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: 2017-08-19 3:47:21 139846925715712 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://www.percona.com) 5.6.36-82.1 started; log sequence number 113808666
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: 2017-08-19 3:47:21 139846925715712 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: 2017-08-19 3:47:21 139846181975808 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) not yet started
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: 2017-08-19 3:47:21 139846925715712 [Note] Server socket created on IP: '::'.
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: 2017-08-19 3:47:21 139846925715712 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: Version: '10.1.26-MariaDB' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MariaDB Server
    Aug 19 03:47:21 web systemd[1]: Started MariaDB database server.

Log Messages
    Aug 19 03:47:21 web mysqld: Version: '10.1.26-MariaDB' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MariaDB Server
    Aug 19 03:47:21 web mysqld: 2017-08-19 3:47:21 139846925715712 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
    Aug 19 03:47:21 web mysqld[7576]: Version: '10.1.26-MariaDB' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 MariaDB Server

mysql started successfully.
root@web [~]#

امیدواریم از این مقاله بهره لازم را برده و برای شما مفید بوده باشد. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

ما را در شتابان هاست دنبال کنید.

 

برچسب ها: آموزش WHM آموزش سی پنل

ارسال دیدگاه جدید