نحوه افزودن عناصر به لیست با استفاده از روش های append , extend و insert در Python

نحوه افزودن عناصر به لیست با استفاده از روش های append , extend و insert در Python

سعیده مهاجری

هنگام کار با لیست ها در Python ، اغلب می خواهید عناصر جدیدی به لیست اضافه کنید. افزودن عناصر به لیست در Python به سه روش صورت میگیرد :

  • () append – یک عنصر واحد را به لیست اضافه می کند .
  • () extend – عناصر قابل تکرار را به لیست اضافه می کند .
  • () insert – یک مورد را در موقعیت معینی از لیست وارد می کند .

هر سه روش لیست را در جای خود اصلاح می کند و هیچکدام را بر نمی گرداند .

لیست () Python append :

روش () append یک عنصر واحد را به انتهای لیست اضافه می کند . روش () append به شکل دستور زیر است :

list.append(element)

element عنصری است که باید به لیست اضافه شود . به عنوان مثال :

characters = ['Tokyo', 'Lisbon', 'Moscow', 'Berlin'] 

characters.append('Nairobi')

print('Updated list:', characters)
Updated list: ['Tokyo', 'Lisbon', 'Moscow', 'Berlin', 'Nairobi']

پارامتر عنصر می تواند یک شی از هر نوع داده باشد :

odd_numbers = [1, 3, 5, 7] 

even_numbers = [2, 4, 6]

odd_numbers.append(even_numbers)

print('Updated list:', odd_numbers)

لیست even_numbers به عنوان یک عنصر واحد به لیست odd_numbers اضافه می شود .

Updated list: [1, 3, 5, 7, [2, 4, 6]]

لیست () Python extend :

با استفاده از () extend ، تمام عناصر قابل تکرار را به لیست اضافه می کند . روش () extend به شکل دستور زیر است :

list.extend(iterable)

جایی که باید iterable به لیست اضافه شود .

characters = ['Tokyo', 'Lisbon', 'Moscow', 'Berlin'] 

new_characters = ['Nairobi', 'Denver', 'Rio']

characters.extend(new_characters)

print('Updated list:', characters)
Updated list: ['Tokyo', 'Lisbon', 'Moscow', 'Berlin', 'Nairobi', 'Denver', 'Rio']

آرگومان می تواند قابل تکرار باشد :

animals = ['dog', 'cat']

# tuple
mammals = ('tiger', 'elephant')

animals.extend(mammals)

print('Updated list:', animals)

# dictionary
birds = {'owl': 1, 'parrot': 2}

animals.extend(birds)

print('Updated list:', animals)
Updated list: ['dog', 'cat', 'tiger', 'elephant']
Updated list: ['dog', 'cat', 'tiger', 'elephant', 'owl', 'parrot']

لیست () Python insert :

روش () insert یک عنصر واحد را در فهرست مشخص شده به لیست اضافه می کند . روش () insert به شکل دستور زیر است :

 list.insert(index, element)

index عنصری است که باید قبل از element درج شود و عنصری است که باید در لیست وارد شود . در Python لیست index با ۰ شروع می شود . به عنوان مثال :

fruits = ['raspberry', 'strawberry', 'blueberry'] 

fruits.insert(1, 'cranberry')

print('Updated list:', fruits)
Updated list: ['raspberry', 'cranberry', 'strawberry', 'blueberry']

پارامتر عنصر می تواند یک شی از هر نوع داده باشد :

numbers = [10, 15, 20, 25] 

squares = [1, 4, 9]

numbers.insert(2, squares)

print('Updated list:', numbers)

squares به عنوان یک عنصر واحد در لیست اعداد درج می شود .

Updated list: [10, 15, [1, 4, 9], 20, 25]

جمع بندی :

ما به شما نشان دادیم که چگونه با استفاده از روشهای () append () , extend , و () insert عناصر را به یک لیست در Python اضافه کنید . روش دیگر برای افزودن عناصر به لیست ، استفاده از عملگر + برای الحاق چندین لیست است .

امیدواریم مطالب مورد پسند بوده باشد .

ما را در شتابان هاست همراهی کنید .

 

برچسب ها: دستورات لینوکس