نحوه ليست كردن cron jobs در لينوكس

نحوه ليست كردن cron jobs در لينوكس

زهرا عزتی
با استفاده از cron مي توانيد يك برنامه ريزي كاربردي داشته باشيد؛ وظايف خود را كه به آن cron jobs مي گويند در بازه زماني مشخصي برنامه ريزي كنيد. شما مي توانيد برنامه ريزي خود را تا يك دقيقه ، ساعت ، روزي از ماه ، روزي در هفته يا هر تركيبي از اين موارد انتخاب ك... / ادامه مطلب